پشت پرده منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی

پشت پرده منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی

پشت پرده منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی

مطالب دریافتیمحمد علی خلیلی* – نشور حقوق شهروندی موضوعی است که آقای حسن روحانی از تدوین آن در گزارش یکصدمین روز آغاز دولت سخن به میان آورد که شاید شنیدن این عنوان به گوش آدمی بسیار شیرین و جذاب آید ولی آیا این منشورl موضوع جدیدی در روال حاکمیتی رژیم ایران بوده و می تواند دوای درد…