آیا پرچم‌های سرخ بار دیگر بر فراز دانشگاه به اهتزاز در خواهند آمد؟

آیا پرچم‌های سرخ بار دیگر بر فراز دانشگاه به اهتزاز در خواهند آمد؟

آیا پرچم‌های سرخ بار دیگر بر فراز دانشگاه به اهتزاز در خواهند آمد؟

یمجله هفتهبه پیشواز ۱۶ آذر و به یاد رفیق جان باخته علی رضا داوودی سیامک صبوری به ۱۶ آذر که نزدیک می شویم تمامی نگاه ها و سنسورهای سیاسی جامعه ایران متوجه دانشگاه می شود. اینکه چند روز اواسط ماه آذر در ایران چگونه بگذرد، خواه نا خواه بر مسیر یک ساله تحولات دانشگاه تأثیر خواهد…