اینترنت ماهواره ای دو طرفه

اینترنت ماهواره ای دو طرفه

می خواستم بپرسم میشه در ایران با ماهواره یک اینترنت ماهواره دو طرف راه اندازی کرد و آیا توسط حکومت قابل ردیابی یا حکومت متوجه می شود از اینترنت ماهواره ای دو طرفه داریم استفاده می کنیم و اگر متوجه و شناسایی نمی شود چه وسایلی سخت افزاری و نرم افزاری می خواهد و قیمت کلی آن چقدر می شود