مترجم «قلّابی» مراسم یادبود ماندلا همه چیز را گفت

مترجم «قلّابی» مراسم یادبود ماندلا همه چیز را گفت

Mandela Memorial Interpreter Claims Schizophrenia

زندگی روزمرّه‌ی ما بیشتر وقت‌ها ترکیبی‌ست از روالهای روزانه‌ی یکنواخت و غافل‌گیری‌های ناخوشایند. با این‌حال، گاهی، حادثه‌ای غیرمنتظره پیش می‌آید که به زندگی ارزش زیستن می‌دهد. چیزی از این جنس هفته‌ی پیش در مراسم یادبود نلسون ماندلا اتّفاق افتاد.