تبریک کریسمس به کلیه شهروندان مسیحی

تبریک کریسمس به کلیه شهروندان مسیحی

“به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …”