تبدیل سپاه به یک کارتل عظیم اقتصادی

تبدیل سپاه به یک کارتل عظیم اقتصادی

سپاه تبدیل به یک کارتل عظیم اقتصادی شده است. کارتلی که بیشترین سود را از تحریم ایران می برد. تحریمی که دست برادران قاچاقچی را در فروش نفت در بازار سیاه، قاچاق بی حد و حصر کالا، پولشویی و …باز می کند. چنین است که سرداران سپاه این روزها یکی پس از دیگری دست به کار تضعیف دولت و تخریب موسوی و کروبی (کسانی که اولین بار علنا پرده از خیانت های آنها برداشتند) شده اند. پس از سردار عزیز جعفری (فرمانده سپاه) که دیروز تلویحا با خط و نشان کشیدن به رهبری -که به نظر می آید دیگر تنها روی کاغذ فرمانده کل قواست- امروز نیر سردار سلامی (جانشین جعفری) چنین دست به تخریب توافق نامه ژنو زده است:
“اگر ذره‌ای حاکمیت ما نقض شود همه توافقنامه‌ها را زیر پا می‌گذاریم…: ارکان استراتژی امریکا را شناسایی کرده‌ایم که امنیت رژیم صهیونسیتی یکی از آنهاست و باید قدرت انهدام این استراتژی را ایجاد کنیم.”