پیامدهای روانی و رفتاریِ جنایتِ”اعدام درملاءعام”

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

منبع این مطلب مسعود نقره‌کار

چرا تماشای صحنهواجرای مراسم اعدام در ملاء عام

 به پیک نیک و تفریح بَدَل شدهاند؟ عوامل بروز پیامدهای

 روانی، رفتاریواجتماعیِ حکم ضد انسانی و نفرت انگیز

 اعدام در ملاءعام کدامند؟ حکومت اسلامی ازارتکاب

 به جنایتِاعدام در ملاء عامچه اهدافی را دنبال می کند؟