نقش تعیین کننده سپاه در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور!

نقش تعیین کننده سپاه در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور!


پاسداران و مسئولیت های عدید آنها در رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی به هیچ وجه تصادفی نبوده و نخواهد بود. آنها اکنون بدلیل تصاحب بخش اعظم اقتصاد کشور ، تسخیر ارگانها و نهادهای تعیین کننده در سیستم به باند تعیین کننده درون نظام تبدیل شده اند، که برای تثبیت موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویشتن از هیچ جنایتی فروگذار نیستند و نخواهند بود.
بی شک این کاملا ساده اندیشی ست، که برخی هنوز پس از گذار سه ماه از فعالیت های دولت روحانی، حساب گسترده ای را برای سیاستهای به اصطلاح عدالت خواهانه دولت ایشان باز نموده اند. آنها این را فراموش نموده اند که دولت روحانی در هیچیک از نهادهای تعیین کننده درون نظام نقشی نداشته و نخواهد داشت.
تاثیر تعیین کننده بر سیاستهای کنونی رژیم بدون در نظر گرفتن خواسته و منافع سپاه امکان پذیر نخواهد بود. این امر را اکنون هم باندهای درون رژیم ، هم امریکاییها و هم غربیها بخوبی می دانند.
آندسته از اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی، که در چارچوپ دولت آقای روحانی هنوز توهم به رفرم ، تغییر وتحول و بهبود وضعیت مردم دارند، یا در خوابند یا لابی رژیمند و یا اینکه واقعا بافت این سیستم مافیایی را نمی شناسند.
آقای حسن روحانی و دولتش باید تابع خطی باشند، که سپاه برای آنها تعیین می نماید. تا هنگامیکه این آقایان از این خط گذر نکرده اند، حمایت صددرصد باند سپاه را با خود به همراه دارند، اما بمجرد اینکه از این خط گذر نمایند، فاتحه آنها نیز خوانده خواهد شد.

پاسداران لات و چاقوکش دیروز و سرمایه داران بزرگ کنونی کشور!

کنشگران، نیروهای سیاسی و مردم مسئولیت پذیر این واقعیت را نباید فراموش کرد، که سپاه پاسداران طی دو دهه گذشته نقش تعیین کننده ای را دربسیاری از سیاستهای مهم داخلی و بین المللی اتخاذ نموده است . در داخل مصبب اصلی جملگی اعدامها، سرکوب ، کشتار مردم و دزدیهای کلان این نهاد نظامی/ مافیایی بوده است.
نمودهای آنرا می توان بوضوح در رشد این ارگان فاشیستی، طی دودهه گذشته در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشاهده نمود.
در زمینه سیاسی ، تسخیر مجلس شورای اسلامی،نهادهای دولتی، پلیس ، ارتش و ایجاد سازمانهای مخوف امنیتی برای ایجاد رعب و وحشت در درون مردم یوده است.
در زمینه اجتماعی _فرهنگی نیز آنها به تسخیر رسانه های ملی و خبری، دانشگاهها ، مدارس و تمام ارگانهای ورزشی و سیاحتی کشور دست زده اند.

در زمینه اقتصادی نیز از یکسو با تصاحب سازمان مخابرات ، برق، نفت و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختارهای صنعتی کشور نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته اند و از سوی دیگر با دردست گرفتن واردات کالاهای صنعتی و معیشتی، تولید انواع و اقسام مواد مخدر ،بخش اعظم ثروت کشور و مردم را به حیطه خود در آورده اند.
لذا این باند مافیایی می رود تا کل سیستم را به تصاحب خود در بیاورد. برغم اینکه هنوز علی خامنه ای با باند معروف به بیت رهبری خود بعنوان رهبر نظام حرف اول را در سیستم برای دیگران دیکته می نماید، اما روی دیگر سکه میین این است که علی خامنه ای و باندش نیز در آتی نزدیک باید خود را تابع خط این باند مافیایی قدرتمند نمایند.
بدون تردید باندی که اکنون از سازماندهی نظامی و ثروت افسانه ای هنگفتی برخوردار باشد، نیازی دیگر به باند روحانیت نخواهد داشت…
با این تصاویر نمودهای کنونی، نشان می دهند که جملگی سیاستهای کنونی کشور باید از فیلتر ارگان سپاه گذرد نمایند.
دقیقا به همین دلیل است که کنشگران و آگاهان سیاسی، در مقابل مردم و نسل های آینده مسئولیت سنگینی را بعهده دارند. فرهنگ سازی بدون پیوند با مردم داخل نمی تواند دیگر موثر واقع گردد.
اکنون معضلات بیشمار سیاسی، اجتماعی و بویژه اقتصادی، جامعه جوان ایران را آبستن یک انفجار عطیم اجتماعی نموده، که مانند بشکه باروتی به انتظار جرقه ای نشسته است. . بدون تردید تا هنگامیکه این انفجار از سوی کنشگران، و مردم مسئولیت پذیر داخل سازماندهی نشود، به شکست منجر خواهد شد. بدیهی ست که اکنون باید از هرفرصتی برای اعتراض به وضعیت کنونی بهره برداری کرد. دامن زدن به اعتراضات صنفی مردم که هر روزه در گوشه و کنار کشور شاهد آن می باشیم ، می تواند پایه های یک اعتراض سراسری را در جامعه ایجاد نماید….
بی شک این مشارکت سازمانیافته مردمی ست ، که می تواند یک حامعه دمکرات و مردم سالار را بوجود بیاورد و نه برعکس… آرمین آرمان

Following · about an hour ago