دوره آموزشی امنیت دیجیتال پیشرفته

جزوه امنیت دیجیتالی پیشرفته
لینک دانلود:
http://bit.ly/1c96dMLهدف اصلی این جزوه بارور کردن توان دانشجویان با میزان آگاهی دیجیتال متوسط و پیشرفته برای کمک کردن به کاربران ابتدایی است. با ذکر مثال ها و آمار متعددی تلاش شده است تا روش های آموزشی مؤثر و کارآمدی به شرکت کنندگان دوره امنیت دیجیتال پیشرفته منتقل شود.

تهدیدها در دنیای دیجیتال
افق تهدیدها
بدافزارها
امنیت کامپیوتر و وب
مقابله با بدافزارها
دور زدن فیلترینگ
امنیت برای شبکه های اجتماعی
امنیت برای تلفن همراه و اسمارت فون
برنامه های رایگان برای امنیت داده ها
برنامه های قابل حمل برای امنیت بیشتر

جزوه امنیت دیجیتالی پیشرفته
لینک دانلود:
http://bit.ly/1c96dMLهدف اصلی این جزوه بارور کردن توان دانشجویان با میزان آگاهی دیجیتال متوسط و پیشرفته برای کمک کردن به کاربران ابتدایی است. با ذکر مثال ها و آمار متعددی تلاش شده است تا روش های آموزشی مؤثر و کارآمدی به شرکت کنندگان دوره امنیت دیجیتال پیشرفته منتقل شود.

تهدیدها در دنیای دیجیتال
افق تهدیدها
بدافزارها
امنیت کامپیوتر و وب
مقابله با بدافزارها
دور زدن فیلترینگ
امنیت برای شبکه های اجتماعی
امنیت برای تلفن همراه و اسمارت فون
برنامه های رایگان برای امنیت داده ها
برنامه های قابل حمل برای امنیت بیشتر

جزوه امنیت دیجیتالی پیشرفته
لینک دانلود:
http://bit.ly/1c96dMLهدف اصلی این جزوه بارور کردن توان دانشجویان با میزان آگاهی دیجیتال متوسط و پیشرفته برای کمک کردن به کاربران ابتدایی است. با ذکر مثال ها و آمار متعددی تلاش شده است تا روش های آموزشی مؤثر و کارآمدی به شرکت کنندگان دوره امنیت دیجیتال پیشرفته منتقل شود.

تهدیدها در دنیای دیجیتال
افق تهدیدها
بدافزارها
امنیت کامپیوتر و وب
مقابله با بدافزارها
دور زدن فیلترینگ
امنیت برای شبکه های اجتماعی
امنیت برای تلفن همراه و اسمارت فون
برنامه های رایگان برای امنیت داده ها
برنامه های قابل حمل برای امنیت بیشتر