قوه قضاییه باید فورا بهاره هدایت را برای جلوگیری از آسیب غیرقابل جبران جسمی آزاد کند

قوه قضاییه باید فورا بهاره هدایت را برای جلوگیری از آسیب غیرقابل جبران جسمی آزاد کند

۱۳۹۲,۱۰,۲۷

هادی قائمی گفت: “پروندۀ بهاره خانم هدایت نمایانگر مساله بزرگتر عدم ارائۀ خدمات درمانی اورژانس در زندانهای ایران است.” وی افزود: “قوۀ قضاییۀ ایران مسئول سلامتی افرادی است که به زندان میفرستد. هر آسیبی که توسط قصور و یا عدم ارائۀ درمان بوجود می آید رفتار غیر انسانی محسوب میشود و بر خلاف قوانین داخلی و بین المللی است.”

قوۀ قضاییۀ ایران باید به زندانیان سیاسی اجازۀ دسترسی به درمان پزشکی بدهد و آنها را آزاد کند