لیلی افشار، اولین زنی که در جهان دکترای گیتار گرفت.

 لیلی افشار، اولین زنی که در جهان دکترای گیتار گرفت

Lili Afshar