بهشت اگر هست در همین دنیاست

بهشت اگر هست در همین دنیاست

ادیان و پیامبران جهنم را  اختراع کردند تا بهشت این دنیا را تصاحب کنند. ای کاش واقعا جهنمی وجود میداشت و همه این حقه بازان را جمله گی میریختند تا بسوزند و به سزای اعمالشان برسند