جزوه آموزشی وبلاگ نویسی، انتشار در وب و کنشگری خلاق

جزوه آموزشی وبلاگ نویسی، انتشار در وب و کنشگری خلاق

این مجموعه به ویژگی نوپدید ارتباطات در قرن بیست و یکم می پردازد؛ یعنی همه گیر شدن امکان انتشار به دلیل ورود به عصر دیجیتال و اینترنت. در میان ایرانیان، یکی از مهمترین بخش های تجربه شده از این امکان ارتباطی جدید وبلاگ نویسی است و بخش بزرگی از این وبلاگ نویسی در خدمت بیان تحول خواهی است؛ که نیاز اساسی ایرانیان در دهه های اخیر بوده است، اما با مقاومت نظام سیاسی روبرو شده است. موضوع اصلی در این درسگفتارها همین تحول ارتباطی و برجسته شدن نقش مردم در بیان خواسته های خود است. مسئله اصلی، در واقع، مردمی شدن رسانه است. وبلاگ و کنشگری دو سوی این مسئله را نشان می دهد؛ «رسانه مردمی» و «تالش برای تغییر».

 لینک دانلود:
http://bit.ly/1aAwbPm