دعوت به اتحاد ملی حول خواسته های مشخص

دعوت به اتحاد ملی حول خواسته های مشخص

دعوت به اتحاد ملی حول خواسته های مشخص. همان گونه که اگاهید ,حاکمین بی کفایت و ماجراجو,با پیگیری سیاست های ضد ملی و بر نامه هایی که صرفا در جهت تامین منافع ایدیولوژیک و مادی باند قدرت حاکم و سیستم دلالی وابسته به ان است ,کشور و ملت را در ورشکستگی کامل اقتصادی,اجتماعی و سیاسی فرو برده است.تورم,گرانی,فقر خانمانسوز,بیکاری,فساد,فحشا,اعتیاد و نا امیدی مفرط به اینده از یکسو و سرکوب ,سانسور,تفتیش عقاید ,اعدام,زندان,خشونت و اجبار,از دیگر سو ,از پیامد های اشکار حاکمیت طی 35 سال گذشته و به ویژه 10 سال اخیر است.در چنین شرایطی که علاوه بر پیامد های طبیعی عملکرد حاکمیت دین سالار,صنفی و ایدیولوژیک ,نتایج مخرب بلند پروازی های هسته ای,دامان ملت را گرفته و البته بخشی از حاکمیت با اگاهی از این نتایج ویرانگر ,در تلاش است,با گفتگو با قدرت های جهانی,از فروپاشی حتمی حکومت پیش گیری نماید,بر همه ی شخصیت ها,سازمان ها و گروههای سکولار دموکراسی خواه ملتزم به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ,فرض است با اتحاد ملی و عملی,راه برون رفت,از جهنمی که حاکمیت ,برای ملت به ارث گذاشته است را بیابد.بر همین پایه ودر استانه ی 22 بهمن,به همه ی این گروهها که خود را ملزم به پذیرش و اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ضمایم ان می دانند ,توصیه می کنیم ,صرفنظر از اختلافات مرامی و سیاسی و ابته با به رسمیت شناختن این اختلافات و با احترام به باور های همدیگر ,پیرامون خواست های مشخص,دست به اتحاد عملی بزنیم.خواست هایی چون ,(گام به گام اعدام (لگام)و ازادی کلیه ی زندانیان سیاسی ,تامین دومیلیون تومان به عنوان حد اقل دستمزد ولغو حجاب اجباری,می تواند در الویت قرار بگیرد.بدیهی است ,دهه ی پایانی بهمن ماه ,فرصت بسیار مناسبی است تا سازمان ها و گروهها یی که در این اتحاد ملی,حضور یافته اند,متناسب با شرایط و به نحو ممکن و شایسته ,خواسته های کمینه ی ملی مذکور را فر یاد زده و صدای حق طلبی خود را به گوش جهانیان بر سانند. امید است ,این اتحاد عملی,زمینه ی به وجود امدن ,جنبش اجتماعی نیرومند,به عنوان پشتوانه ی خواست های بعدی ,باشد.مهندس حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبه ی دموکراتیک ایران و سخنگوی شو رای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
دعوت به اتحاد ملی حول خواسته های مشخص. همان گونه که اگاهید ,حاکمین بی کفایت و ماجراجو,با پیگیری سیاست های ضد ملی و بر نامه هایی که صرفا در جهت تامین منافع ایدیولوژیک و مادی باند قدرت حاکم و سیستم دلالی وابسته به ان است ,کشور و ملت را در ورشکستگی کامل اقتصادی,اجتماعی و سیاسی فرو برده است.تورم,گرانی,فقر خانمانسوز,بیکاری,فساد,فحشا,اعتیاد و نا امیدی مفرط به اینده از یکسو و سرکوب ,سانسور,تفتیش عقاید ,اعدام,زندان,خشونت و اجبار,از دیگر سو ,از پیامد های اشکار حاکمیت طی 35 سال گذشته و به ویژه 10 سال اخیر است.در چنین شرایطی که علاوه بر پیامد های طبیعی عملکرد حاکمیت دین سالار,صنفی و ایدیولوژیک ,نتایج مخرب بلند پروازی های هسته ای,دامان ملت را گرفته و البته بخشی از حاکمیت با اگاهی از این نتایج ویرانگر ,در تلاش است,با گفتگو با قدرت های جهانی,از فروپاشی حتمی حکومت پیش گیری نماید,بر همه ی شخصیت ها,سازمان ها و گروههای سکولار دموکراسی خواه ملتزم به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ,فرض است با اتحاد ملی و عملی,راه برون رفت,از جهنمی که حاکمیت ,برای ملت به ارث گذاشته است را بیابد.بر همین پایه ودر استانه ی 22 بهمن,به همه ی این گروهها که خود را ملزم به پذیرش و اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ضمایم ان می دانند ,توصیه می کنیم ,صرفنظر از اختلافات مرامی و سیاسی و ابته با به رسمیت شناختن این اختلافات و با احترام به باور های همدیگر ,پیرامون خواست های مشخص,دست به اتحاد عملی بزنیم.خواست هایی چون ,(گام به گام اعدام (لگام)و ازادی کلیه ی زندانیان سیاسی ,تامین دومیلیون تومان به عنوان حد اقل دستمزد ولغو حجاب اجباری,می تواند در الویت قرار بگیرد.بدیهی است ,دهه ی پایانی بهمن ماه ,فرصت بسیار مناسبی است تا سازمان ها و گروهها یی که در این اتحاد ملی,حضور یافته اند,متناسب با شرایط و به نحو ممکن و شایسته ,خواسته های کمینه ی ملی مذکور را فر یاد زده و صدای حق طلبی خود را به گوش جهانیان بر سانند. امید است ,این اتحاد عملی,زمینه ی به وجود امدن ,جنبش اجتماعی نیرومند,به عنوان پشتوانه ی خواست های بعدی ,باشد.مهندس حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبه ی دموکراتیک ایران و سخنگوی شو رای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران