تداوم اصلاح ناپذیری پنجاه و هفتی

تداوم اصلاح ناپذیری پنجاه و هفتی

۲۹ بهمن ۱۳۹۲  –  اکبر گنجی

گفت و‌گو درباره گذشته و عبرت آموزی از تجربیات تاریخی، نه تنها وظیفه‌ای اخلاقی است، بلکه می‌تواند به عدم تکرار خطاها منتهی شده و رشد و تحول همگانی را فراهم آورد. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پیامدهای آن باید به بحث همگانی تبدیل شود. البته هرگونه بحثی، گزینشی و از منظری خاص صورت خواهد گرفت. به تعبیر دیگر، انقلاب همانند جنگل بزرگی است که هر کس نقاشی خود را از آن به تصویر می‌کشد. هیچ اثری تمامی جنگل را در بر نخواهد گرفت و هیچ اثری بهترین اثر نخواهد بود. همیشه همگان از این امکان برخوردار خواهند بود که نقاشی جدیدی از جنگل انقلاب ارائه کنند. نوشتار حاضر نیز می‌کوشد تا براساس تجربه انقلاب ۵۷ و پیامدهای آن در مورد چند مسئله مهم گفت و گویی در اندازد.