موج سوم مردم‌سالاری

موج سوم مردم‌سالاری


ساموئل هانتینگتون
لینکhttp://bit.ly/1ctKhS7

این مقاله کلاسیک، از ساموئل هانتینگتون معتقد است که تغییرات متعدد در نظام‌های دموکراتیک بین سال های ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) شامل یک “موج سوم” دموکراتیزه نمودن می باشد (پس از “موج اول” در دهه ۱۸۲۰ (۱۲۰۰) و موج دوم پس از جنگ جهانی دوم). هانتینگتون، محقق علوم سیاسی پرنفوذ که بخاطر تئوری “برخورد تمدن ها” در مورد کشمکش های جهانی پس از جنگ سرد معروف می باشد، موانع علیه ایجاد دموکراسی در فضاهای غیر دموکراتیک را شرح می دهد. او مهم ترین عوامل مربوط به دموکراتیزه نمودن را ارزیابی می کند، و همچنین رابطه بین دموکراسی و مذاهب مانند کنفوسیانیسم و اسلام را بررسی می‌کند.