سپیده رئیس سادات به همراهی گروه کر چند قومیتی بلونیا به سرپرستی میکل ناپولیتانو

سپیده رئیس سادات به همراهی گروه کر چند قومیتی بلونیا به سرپرستی میکل ناپولیتانو

Musician/Band · 65,689 Likes

آی سرکوتل
سپیده رئیس سادات به همراهی گروه کر چند قومیتی بلونیا به سرپرستی میکل ناپولیتانو
اجرا می ۲۰۱۰ در شهر بلونیا، ایتالیا

“Ay Sar Kotal”
Sepideh Raissadat accompanied by Mikrokosmos – Multiethnic Choir of Bologna, conducted by Michele Napolitano
May 2010 in Bologna, Italy