آواز‌های حاجی فیروز برای کوچـه‌های بهـــار

ایران خودم ظلمتو ورچین / سبزی رو بکار کنار پرچین // بذا تا بشکفه سوسن و سنبل / بلبل بشینه رو شاخه گل