پاسخ هادی خرسندی به اوباما

پاسخ هادی خرسندی به اوباما در تبریک گفتن نوروزی 1393 به ایرانیان

………….………………………………………………………………………….
دوباره زر زر نکن باراک – برو به دنبال کار خويش
پيام نوروزی ترا – زدم به گل منارِ خويش!
دوباره دلخوشکنک شدی – برای يک عده ساده لوح
که چرت و پرت ترا کنند – تريد آبدوغ خيارِ خويش
دوباره خالی نبند عمو – مگر کجائی تمام سال؟
که روز عيد ميرسی ز راه – به ما رسانی شعارِ خويش
که داده مأموريت به تو – که «پيک نوروز» ما شوی؟
تو نفت ميخواهی و غمی – نباشدت جز دلارِ خويش
نه حمله ای کن به خاک ما – نه از خلايق دفاع کن
که ما بدون تو قادريم – به حفظ شهر و ديارِ خويش
شريک دزدی تمام سال – رفيق نوروز قافله
دو-دوزه-بازِ سياستی – موفقی در قمارِ خويش
اگرچه شعرم شود غلط – ز حيث لفظی، گرامری
ولی تو ای مرد مهربان – برو درش را بذارِ خويش!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادی خرسندی