توافق و گذار در آفریقای جنوبی کورتنه یونگ و یان شاپیرو

لینک: http://bit.ly/1cVlX6w این مقاله، از کورتنه یونگ و یان شاپیرو روند تحول از آپارتاید تا دموکراسی در آفریقای جنوبی را شرح می‌دهد. یونگ و شاپیرو، از محققین علوم سیاسی، معتقدند که دینامیک‌های تحولات مورد توافق اجازه نمی‌دهند که گروه‌های فعال در سیاست، مقررات لازم برای داشتن مخالفت موثر را برقرار کنند.