پیام نوروزی فریبرز رئیس‌دانا

شگفتا که نوروز ما آیین واپس ماندهٔ تسلیم‌گری و فراموشی‌ها و خلسهٔ خرافهٔ خواب و درمان دردزای بیداد‌ها نبوده است، چون فقط عید مردم باقی مانده است