​ پوتین، اوکراین و دودوزه بازی ی جهان ِ غرب

​ پوتین، اوکراین و دودوزه بازی ی جهان ِ غرب

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

poutin

چهارده سال پیش در روز ِ بیست و ششم ماه مارس بود که ولادیمیر پوتین برای نخستین به رییس جمهوری ی روسیه رسید.
پس از فروپاشی ی کمونیسم ِ روسی کسانی در آمریکا کوشیدند تا با سرودن ِ نغمه ی “پایان ِ تاریخ” واپسین سنگ را بر گذشته ی کمونیستی روسیه بگذارند. از آن پس دیگر کسی در روسیه نمی باید گرفتار خواب های مشوش خود بزرگ بینانه و مالیخولیایی ی دوران ِ استالین و دیگر رفقا می شد. ولی اینک پوتین می آمد تا آن بازی ی آمریکایی را به هم زند و از زبان خود ِ غربی ها وام گرفته و بر ضد خود ِ ایشان به کار برده و به آنان بفهماند تاریخ پایان نگرفته ولی زمان آن رسیده است تا به برداشت تازه تری از تاریخ دست یابیم.