بررسی مواضع اقتصادی سعید جلیلی

 

اندازه حروف

۱۷/خرداد/۱۳۹۲ چرتکه

jalili_0
بر اساس برنامه اقتصادی سعید جلیلی، مردم باید پرهیزگار باشند تا درهای رحمت باز شده و وضع اقتصاد بهتر شود. نقطه ضعف برنامه آقای جلیلی، اتکای زیاد به توان مردم برای تحمل فشار اقتصادی است!