گابریل گارسیا مارکز، نویسنده «صد سال تنهایی» درگذشت