پیام طبرزدی از زندان مخوف رجايی شهر

پیام طبرزدی از زندان مخوف رجايی شهربدین وسیله اعلام می دارم مسول جان زندانیان سیاسی و تمام اعتراض کنندگان به قوانین ضد انسانی رژیم که هر یک به گونه ای در در زندان ها و شکنجه گاه ها در تبعید و یا و… به سر می برند ,شخص مقامات مسول از صدر تا ذیل بوده و باید در برابر هرگونه اتفاق ناگوار پاسخگو باشند ,ما خانواده های زندانیان ضمن پشتیبانی و حمایت قاطع از عزیزان در بند نسبت به هر گونه اعمال زور و شکنجه از سوی مقامات مسول هشدار می دهیم و خواهان رسیدگی فوری به خواست اعتصاب کنندگان هستیم در غیر این صورت بیش از این سکوت را جایز ندانسته با شرکت فعالانه در اعتراضات و تجمعاتی که به همین منظور تشکیل خواهیم داد دست به اعتراضی همه گیر خواهیم زد!