پروپاگاندای حامیان رابطه غرب با نظام

پروپاگاندای حامیان رابطه غرب با نظام-۱

وقتی پول دارو، صرف خرید اسب و مازراتی و … و گروهی نگران اثر تحریم‌ها بر وارادات دارو می‌شوند

حامیان برقراری رابطه با جمهوری اسلامی در مواردی نقض گسترده حقوق بشر و یا عملکرد نهادهای گسترش دهنده تروریسم را نادیده می‌گیرند، اما فریاد می‌زنند که تحریم دارو جان ایرانیان را به خطر انداخته است. کدام تحریم؟