از آزادی خرمشهر تا گروگان گیری یک ملت

از آزادی خرمشهر تا گروگان گیری یک ملت

خرمشهر آزاد شد اما حکایت همچنان باقی است،خرمشهر در طول سال فقط یک بار دیده می‌شود و با فرا رسیدن غروب سالروز فتح خرمشهر و فروکش کردن هیاهوی تبلیغاتی برای جنگی خانمانسوز، فراموشی دیگری و سکوتی خفقان آور برای این شهر محروم توسط صدا و سیما و به دست مسئولین آغاز میشود.

از نام زیبای خرمشهر پس از۳۱ سال از آزادی خرمشهر و ۲۲ سال پس از پایان جنگ و ۳۶سال پس از آغاز به کار جمهوری اسلامی با تمام باندهای مختلفش تنها نامی از خرمی که تداعی‌کننده روزهای…

Continue Reading