جنبش سبز؛ زنان و پتانسیل‌های جنبش‌های مدنی

مطالبات زنان تا چه اندازه در گفتمان «جنبش سبز» جای داشت؟ آیا در «جنبش سبز» خواسته‌های جنبش زنان مد نظر قرار می‌گرفت؟ آیا حضور زنان از سوی خیلی‌ها نادیده گرفته نشد؟