سروش: فردید عقیده و ماهیت فاسدی داشت. مجسمه نفاق و نفاق مجسم بود. خشونت‌گرا بود…

سروش: «گاهی اظهار نظرهایی که از طرف کسی مانند رهبر جمهوری اسلامی یا دیگران می‌شود، آدم می‌بیند که این افکار در میان آن‌ها هم نفوذ پیدا کرده و غرب‌ستیزی بی‌امان برخی محصول همین تلقینات ناصواب و نارواست.»