دیدار امیر کویت از تهران با اولویت موضوع سوریه

حسین علیزاده

دیدار شیخ صباح احمد الصباح امیر کویت از ایران در ۱۱ خرداد ۹۳ را می‌توان از زوایایی چند، دیداری بسیار مهم ارزیابی کرد. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون و به رغم فراز و فرود در روابط ایران و کویت، هرگز امیر کویت از ایران دیدار نداشت.

امیر کویت

امیر کنونی کویت، در مقام وزیرخارجه این کشور، با فاصله اندکی از استقرار جمهوری اسلامی ضمن دیدار از ایران، نظام سیاسی جدید آن را به رسمیت شناخت.