ربع قرن حکومت خامنه‌ای؛ بناهای کج و فرصت‌های از کف‌رفته

مجید محمدی

Khamenei
پس از یک ربع قرن حکومت خامنه‌ای اکنون می توان نگاهی به پشت سر انداخت و آثار حکومت وی را در این دوره مورد پرسش و ارزیابی قرار داد.

او چه به عرصه آورد؟ در عرصه‌ سیاست بر چه مسائل و روندهایی تمرکز داشته و چگونه و با چه روش‌هایی جامعه را به جایی که امروز هست رسانده است؟

چالش‌های پیش روی وی چه بودند؟ او در این میان چه دستاوردهایی داشت؟

 

عدم تقدم منافع ملی ایران