حزب اللهی ,شاه اللهی,اصلاح طلب ,سنتی ,اقتدار گرا

حزب اللهی ,شاه اللهی,اصلاح طلب ,سنتی ,اقتدار گرا

علی طبرزدی

به نظر من تا حدودی تمام این گرایش ها برای مدتی در چرخه ی قدرت بودن و امتحان خودشان را پس دادن نمیدونم چه انگیزه ایی برای پیروی و حمایت از جریانی تحت یک نام مشخص میتونه وجود داشته باشه در حالیکه دغدغه اصلی که همان رضایت مردمی است را فراموش کرده باشیم ,تا به حال شده از خودمان بپرسیم !ایا وقتش نرسیده کمی از درگیری ها و جنجال های خود در پشت دکان تحت نام های مختلف را کنار گذاشته و تنها به اینده و سازندگی ایران بیاندیشیم ان تفکری که در اجتماع ما نهادینه نشد یکروز با نام استکبار و امریکا و یک بار با نام تهاجم فرهنگی ما را از هم پراکنده نمودند جالب اینکه گاها از روی نا اگاهی خودمان در این امر شرکت نمودیم و به ان دامن زدیم. یک ایرانی برامدی از تمام نیرو هاست که به اینده و سرفرازی ان می اندیشد این بحث جنبه های جامعه شناختی زیادی را طلب نموده برای یکبار م که شده اول از خودمان شروع کنیم و در موقیعت و توان خود نقش افرین باشیم و همگی اجزای اگاه یک جامعه را تشکیل دهیم.پاینده و سرفراز باشید.