تصاویر تکان دهنده از سرکوب تظاهرات کنندگان ترکیه توسط پلیس

تصاویر تکان دهنده از سرکوب تظاهرات کنندگان ترکیه توسط پلیس

مردم ترک با این حرکت اخیر نشان دادند که حواسشان متوجه دولت وحرکت ها ی ارام وموذیانه او برای گرفتن ازادی های مدنی وبرقراری قوانین اسلامی ٬ میباشد.
این اعتراضات ناگهانی و شدید جامعهء ترکیه، دولت ترکیه و حامیان بین المللی آن را به شدت تکان داده است. چرا
که همهء شواهد و گزارشات و شعارهای معترضین نشان می دهند جامعهء ترکیه، وارد دورهء تازه ای از مبارزات سیاسی و اجتماعی خود شده است. مبارزه ای که اکنون آغاز شده است، مبارزه ای بین نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو با گرایشات ارتجاعی ناسیونالیستی و فاشیستی و مذهبی است. در واقع گرایش چپ جامعه، وارد مبارزهء جدی با دولت اسلامی اردوغان شده است؛ مدلی که در طول چند سال گذشته، هم از طرف دولت ترکیه و هم حامیان بین المللی آن، به عنوان الگویی از «حکومت داری اسلامی معتدل» تبلیغ و ترویج می شود و به جنبش های منطقه تزریق می گردد.اگر به خاطر داشته باشیم حتی پس از پیروزی انقلاب مصر وقتی از مسری پرسیده شد که الگوی او برای رهبری جامعه مصرچیست او از دولت ترکیه نام برد .وقایع چند ماه اخیر ترکیه، سرانجام کاسه صبر مردم ترکیه را لبریز کرد و اکنون یک جنبش سراسری سیاسی – اجتماعی در برابر سياست ‌های ارتجاعی حزب حاکم اسلامی «عدالت و توسعه»، راه افتاده که سرکوب آن برای نیروهای سرکوبگر دولتی چندان آسان نیست.