سکانسی دردناک از فیلمی که در تلویزیون رژیم پخش شده است

سکانسی دردناک از فیلمی که در تلویزیون رژیم پخش شده است

دیالوگی میان یک پدر و فرزندش که زبان حال شرایط دردناک اکثریت مردم مظلوم ایران را به تصویر می کشند…
UnlikeUnlike ·  ·