اطاعیه پایانی نشست سوم- احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست – فرانکفورت

احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست – فرانکفورت

سومین نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست از تاریخ نهم تا یازدهم خرداد ماه ۳۱۳۱

) سیام ماه مه تا اول ژوئن ۴۱۳۲( با سرود انترناسیونال و انتخاب هیئت رئیسه، کار خود را در شهر

برای تدارک نشست سوم بحث های فعالی هم درجلسات ویژه شورای نمایندگان برای تدارک نشست و

هم از طریق مبادالت نقطه نظرات به شکل نوشتاری صورت گرفته بود.

از همین رو، با رسمیت یافتن جلسه، گزارش کوتاهی از سوی هیئت هماهنگی آخرین دوره برای نقد و

بررسی نقاط ضعف و قوت فعالیتهای نشست در فاصله اجالسهای دوم تا سوم به حاضرین ادائه شد .

بحث پیرامون پیش نویسهای پیشنهادی در مورد موقعیت جنبش کارگری ، تدقیق مبانی سیاسی برای

ارائه سند سیاسی و بررسی ساختار کنونی به منظور رفع موانع برسرراه مداخل هی فعال و واکنش

سریع نسبت به رویدادهای سیاسی و مسایل مربوط به مبارزه طبقاتی در ایران، از جمله مسائل اصلی

درطی سه روز، شرکتکنندگان دراجالس در فضایی رفیقانه موارد فوق را به بحث و بررسی گذاشتند.

نیروهای حاضر در نشست، با آگاهی از اختالفات سیاسی موجود، بر ضرورت ارائه تصویری

شفافتر از معنای “سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی”، “اهداف سوسیالیستی” این حرکت و

پروسه ی شکلگیری یک آلترناتیو نیرومند سوسیالیستی با تکیه بر اشتراکات سیاسی خود تأکید داشتند.

در پی بحث و تبادل نظر سه روزه میان نماین دگان، نیروهای شرکتکننده در اجالس بر سر موارد زیر

تدوین بیانیه سیاسی و انتشار آن به نام نشست: جهت انجام این امر، کمیسیونی منتخب از گرایشات

گوناگون حاضر در نشست انتخاب شد تا با توجه به بحث های نشست، حداکثر طی سه ماه، پیشنویس

بیانیهای را تهیه کنند. این پیشنویس پس از تصویب در شورای نمایندگان از سوی نشست انتشار خواهد

انتشار قطعنامهای در مورد موقعیت جنبش کارگری: این وظیفه به کمیته هماهنگی سپرده شد تا در

هماهنگی با نهادهای کارگری درون شورا بفوریت با تهیه پیش نویس قطعنامهای درباره موقعیت جنبش

کارگری و وظایف ما، پس از تصویب آن در شورای نمایندگان آن را با نام نشست سوم منتشر سازد.

انتشار قطعنامهای در دفاع از جنبش زنان: نشست سوم تصمیم گرفت قطعنامه دیگری درباره ی جنبش

زنان پس از تصویب در شورای نمایندگان به نام نشست سوم انتشار یابد.

برگزاری سمینارها: هدف از برگزاری این سمینارها بحث پیرامون مسایل نظری و سیاسی نیروهای

شرکتکننده در نشست است. سازماندهی این سمینارها بر عهده شورای نمایندگان گذاشته شد.

ساختار: از آنجایی که از سوی نیروهای حاضر، ابهامات ساختاری یکی از موانع موجود بر سر راه

گسترش و تقویت همکاریهای تاکنونی ارزیابی شده بود، در بخش “ساختار” این ابهامات به بحث

گذاشته شدند و توافقاتی در این عرصه حاصل شد.

نشست سوم همچنین ضمن ابراز رضایت از راهاندازی وبسایت شورای نمایندگان، به محدودیتهای

وبسایت کنونی اشاره کرد و توصیه کرد این وبسایت ضمن انتشار مباحثات داخلی، محلی برای

انعکاس فعالیتهای مجموعه نیروهای نشست گردد. جهت انجام این امر، نیروهایی داوطلبانه به

نشست سوم پارهای از موضوعات پیشنهادی نظیر ایجاد “کارگروه” تدوین برنامه عملی شش ماه آینده،

ایجاد واحدهای محلی، کارگروه های مسائل کارگری، زنان، جوانان و همچنین تالش برای ایجاد

تلویزیون مشترک چپ را به هیئتهای هماهنگی و شورای نمایندگان واگذار کرد.

نشست سوم با گزینش هیئت هماهنگی دوره آینده و توافق برای انتشار اطالعیه پایانی، با سرود

انترناسیونال در تاریخ یازدهم خرداد ماه ۳۱۳۱ )اول ژوئن ۴۱۳۲( به کار خود پایان داد.

چهارشنبه ۳۲ خرداد ۳۱۳۱ برابر با ۱۲ ژوئن ۴۱۳۲

شرکت کنندگان در نشست سوم احزاب و سازمان ها ، نهادهای چپ و کمونیست – فرانکفورت

۳-اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

۴-اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٤-پیوند در خدمت کمونیست های ایران

٧- حزب کمونیست ایران)مارکسیست-لنینیست-مائوئیست(

۳ -سازمان کارگران انقالبی ایران)راه کارگر(

۳۱- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

۳۳- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

۳۱ -کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

۳۴ -کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

۳٥ -کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنالند

۳٦- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان)اقلیت(

۳٧- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦۱در ایران – مونترال ،کانادا

۳٨- نشست زنان چپ و کمونیست

۳۳- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

۴۳- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران-دانمارک

۴۱- فعالین نشریه کنترل کارگری – مهمان )ناظر(