حمایت از زندانیان محکوم به اعدام

حمایت اززندانیان محکوم به اعدام

‎دوستان عزیز سلام
 همانطور که دیروز باطلاع رساندم ، امروز به همراه دکتر ملکی ، دکتر نوریزاد ، خانم نرگس محمدی ، آقای جباری و دکتر رئیس دانا و تنی چند نفر دیگر(اعضا لگام ) به زندان قزلحصار رفته و در کنار خانواده های زندانیان کرد محکوم به اعدام بودیم...
از روز شنبه تا کنون در شرایط بسیار بدی در خیابان ، شب را به صبح می کنند به امید آنکه فرزندانشان و جگر گوشه هایشان اعدام نشوند...
هر لحظه امکان دارد این عزیزان را اعدام کنند، پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، خواهر و برادران این عزیزان با گریه و زاری به ما التماس می کردند که اطلاع رسانی کنیم و کمک کنیم که از مرگ رهایی یابند...
این جوانان کرد را در دادگاهی غیر قانونی و در عرض 10 دقیقه به ریاست قاضی مقیسه و بدون حضور هیچ وکیلی ، به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرده اند در صورتی که این عزیزان کارگرانی زحمتکش هستند و هیچ کدام مسلح نبوده اند و عضو هیچ گروهی نیز نبوده اند و هیچ سلاحی نیز از آنان کشف نشده است ، و در قانون جدید که در سال 92 به تصویب رسیده و واجب الاجرا نیز می باشد ، حکم محارب فقط برکسانی اطلاق می شود که اسلحه برداشته و مردم را ترسانده یا به قتل برسانند ، در غیر اینصورت به فرد نام محارب اطلاق نشده و حکم اعدام صادر نمی شود و در صورت حمایت یا طرفداری فردی از هر گروهی چه مسلح و چه غیر مسلح ، آن فرد محارب محسوب نمی شود...
لذا موکدا و صریحا در قانون آمده است که این افراد نباید اعدام شوند و محاکمه آنان باید تجدید شود...
 ******************************************************************************
صحنه های غم انگیزی بود ، دقایقی آنها را در آغوش گرفتیم و با هم اشک ریختیم و دعا کردیم ، سلام همه دوستان را رساندم و به آنها گفتم که تنها نیستند و همه مردم آگاه و آزاده در کنارشان هستند...
از دیدن ما بسیار شاد شدند و روحیه گرفتند و از همه شما دوستان ویاران برای نجات جان فرزندانشان کمک خواستند...
به یاریشان بشتابید و آنها را تنها نگذارید ، که فردا دیر است...

این عزیزان را تنها نگذاریم...

ترانه‎

دوستان عزیز سلام
همانطور که دیروز باطلاع رساندم ، امروز به همراه دکتر ملکی ، دکتر نوریزاد ، خانم نرگس محمدی ، آقای جباری و دکتر رئیس دانا و تنی چند نفر دیگر(اعضا لگام ) به زندان قزلحصار رفته و در کنار خانواده های زندانیان کرد محکوم به اعدام بودیم…
از روز شنبه تا کنون در شرایط بسیار بدی در خیابان ، شب را به صبح می کنند به امید آنکه فرزندانشان و جگر گوشه هایشان اعدام نشوند…
هر لحظه امکان دارد این عزیزان را اعدام کنند، پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، خواهر و برادران این عزیزان با گریه و زاری به ما التماس می کردند که اطلاع رسانی کنیم و کمک کنیم که از مرگ رهایی یابند…
این جوانان کرد را در دادگاهی غیر قانونی و در عرض 10 دقیقه به ریاست قاضی مقیسه و بدون حضور هیچ وکیلی ، به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرده اند در صورتی که این عزیزان کارگرانی زحمتکش هستند و هیچ کدام مسلح نبوده اند و عضو هیچ گروهی نیز نبوده اند و هیچ سلاحی نیز از آنان کشف نشده است ، و در قانون جدید که در سال 92 به تصویب رسیده و واجب الاجرا نیز می باشد ، حکم محارب فقط برکسانی اطلاق می شود که اسلحه برداشته و مردم را ترسانده یا به قتل برسانند ، در غیر اینصورت به فرد نام محارب اطلاق نشده و حکم اعدام صادر نمی شود و در صورت حمایت یا طرفداری فردی از هر گروهی چه مسلح و چه غیر مسلح ، آن فرد محارب محسوب نمی شود…
لذا موکدا و صریحا در قانون آمده است که این افراد نباید اعدام شوند و محاکمه آنان باید تجدید شود…
******************************************************************************
صحنه های غم انگیزی بود ، دقایقی آنها را در آغوش گرفتیم و با هم اشک ریختیم و دعا کردیم ، سلام همه دوستان را رساندم و به آنها گفتم که تنها نیستند و همه مردم آگاه و آزاده در کنارشان هستند…
از دیدن ما بسیار شاد شدند و روحیه گرفتند و از همه شما دوستان ویاران برای نجات جان فرزندانشان کمک خواستند…
به یاریشان بشتابید و آنها را تنها نگذارید ، که فردا دیر است…

این عزیزان را تنها نگذاریم…

ترانه