هموطنان و آزادیخواهان ایران, قهرمانان در بند را دریابید.

هموطنان و آزادیخواهان ایران, قهرمانان در بند را دریابید.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در یورشى وحشیانه به زندانیان سیاسی و اعتقادی در  بند ٣٥٠ اوین تعداد زیادی از آنان را مضروب و سی تن از آنان را به  سلوهای انفرادی منتقل کرده اند... مقاومت آنان در شرایطی صورت گرفت كه براى استقرار دموكراسى در ايران قبلا بالاترين بها يعنى ازادى خود را پرداخت کرده بودند. … بیایید با هم و يكصدا در مقابل کنسولگری و دفاتر جمهوری اسلامی فریاد بر آوریم ، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد, ولایت مطلقه نابود باید گردد” و ياداور اين مهم شويم که مردم ایران هرگز قهرمانان در بند و ظلم مستبدان دینی را فراموش نخواهند کرد.

هموطنان و آزادیخواهان