جهاد نكاح ، نام ديگر بر تجاوز جنسي و توحش بيدريغ عليه زنان

جهاد نكاح ، نام ديگر بر تجاوز جنسي و توحش بيدريغ عليه زنان

‎جهاد نكاح ، نام ديگر بر تجاوز جنسي و توحش بيدريغ عليه زنان . اين زنان اسيران دست داعشند و عدم تمكينشان پاسخي جز مرگ براي انان و خانواده هايشان ندارد . طي چند روز گذشته زنان بسياري در عراق دست به خودكشي زدند . قربانيان جنگ سياست سلطه مردانه در خاورميانه و هيهات ! زبان جهان چه لال است .
س.ملکوتی
پروین ذبیحی فعال حقوق زنان مینویسد :

بنا به خبری که ا زطرف مردم شهر موصل عراق که در تصرف سپاه داعش قرار دارد به کانال خبری الیوم الیامن در تاریخ 14/6/2014 ارسال شده این گروه تروریست وجانی در این شهر برای ارضا نیازهای جنسی افرادشان جهاد نکاح اعلام کرده واز مردم خواسته اند که دخترانشان را در اختیار این گروه قرار دهند و کسانی که از این امر تمرد نمایند توسط دونفر از به اصلاح قاضیان در دوشعبه دادگاه فرمایشیشان دستگیر وبعد از محاکمه به زنجیر کشیده میشوند . ناگفته نماند طبق خبر رسیده در طی چند روز گذشته چندین تن از دخترانی مظلوم وبی دفاعی که مورد تجاو این جانیان قرار گرفته اند با اقدام به خودکشی جانسپردند .
ودور آورتر کامنتهای وتحلیلهای آبکی دوستانی که اظهار شادمانی میکنند و حالشان از هرچه دفاع از زنان و اینگونه قربانیان بهم میخورد و خوشحالند از این اتفاقات غیر انسانی که توسط مشتی بربر بر آنان اعمال شده و فرموده اند که نه تنها ناراحت نیستند بلکه این در واقع دست انتقامی بود علیه آنها در اعمال جنایت علیه کردها (یعنی عربها) 
نمیدانم اسمش را چه بگذارم ناسیونالیسم افراطی در حد شوئنیسم یا نا اگاهی ،هر چه هست اینگونه تحلیل کردن غیر از آبکی بودن نفرت انگیز است .‎

جهاد نكاح ، نام ديگر بر تجاوز جنسي و توحش بيدريغ عليه زنان . اين زنان اسيران دست داعشند و عدم تمكينشان پاسخي جز مرگ براي انان و خانواده هايشان ندارد . طي چند روز گذشته زنان بسياري در عراق دست به خودكشي زدند . قربانيان جنگ سياست سلطه مردانه در خاورميانه و هيهات ! زبان جهان چه لال است .
س.ملکوتی
پروین ذبیحی فعال حقوق زنان مینویسد :

بنا به خبری که ا زطرف مردم شهر موصل عراق که در تصرف سپاه داعش قرار دارد به کانال خبری الیوم الیامن در تاریخ 14/6/2014 ارسال شده این گروه تروریست وجانی در این شهر برای ارضا نیازهای جنسی افرادشان جهاد نکاح اعلام کرده واز مردم خواسته اند که دخترانشان را در اختیار این گروه قرار دهند و کسانی که از این امر تمرد نمایند توسط دونفر از به اصلاح قاضیان در دوشعبه دادگاه فرمایشیشان دستگیر وبعد از محاکمه به زنجیر کشیده میشوند . ناگفته نماند طبق خبر رسیده در طی چند روز گذشته چندین تن از دخترانی مظلوم وبی دفاعی که مورد تجاو این جانیان قرار گرفته اند با اقدام به خودکشی جانسپردند .
ودور آورتر کامنتهای وتحلیلهای آبکی دوستانی که اظهار شادمانی میکنند و حالشان از هرچه دفاع از زنان و اینگونه قربانیان بهم میخورد و خوشحالند از این اتفاقات غیر انسانی که توسط مشتی بربر بر آنان اعمال شده و فرموده اند که نه تنها ناراحت نیستند بلکه این در واقع دست انتقامی بود علیه آنها در اعمال جنایت علیه کردها (یعنی عربها)
نمیدانم اسمش را چه بگذارم ناسیونالیسم افراطی در حد شوئنیسم یا نا اگاهی ،هر چه هست اینگونه تحلیل کردن غیر از آبکی بودن نفرت انگیز است .