کودکان کار در بازار تهران

کودکان کار در بازار تهران

عکس: حمیدرضا شیخ‌مرتضی

کودکان کار بازار تهران در حالی که بار روی دوش دارند، از کوچه‌پس‌کوچه‌های تنگ و فرسوده‌ای عبور می‌کنند که عابران معمولی هم برای رفت و آمد در آنجا با مشکل روبه‌رو هستند؛ این کودکان کار بارهای سنگین را از پله‌هایی بالا می‌برند که پایشان خراب شود.   هر لحظه امکان دارد زیر