بدون شرح!

Photo: ‎نه راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق ندارد، زنان را به بهانه ی لباس و نوع پوشش مورد تحقیر و سرکوب قرار دهد...
بیایید با تمام ابزارهای ممکن به رفتارهای متحجرانه و غیر انسانی علیه زنان اعتراض کنیم...
کارتون از دعا الاد (Doaa Eladl)

..............
کارگاه آموزشی شهروندیار‎
نه راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق ندارد، زنان را به بهانه ی لباس و نوع پوشش مورد تحقیر و سرکوب قرار دهد…
بیایید با تمام ابزارهای ممکن به رفتارهای متحجرانه و غیر انسانی علیه زنان اعتراض کنیم…
کارتون از دعا الاد (Doaa Eladl)

…………..
کارگاه آموزشی شهروندیار