سازمان ملل: چهار هزار کودک سرباز در جهان وجود دارد