آزادی حشمت طبرزدی

آزادی حشمت طبرزدی


در حالی ششمین ماه از بازداشت اخیر پدر را پشت سر می گذاریم که نگرانی ها زیادی از نحوه نگهداری ایشان و همبندانشان در محیطی فاقد هر گونه امکانات اولیه بهداشتی وجود دارد,این در حالی است که به دلیل بازداشت های مکرر و تحمل سالها رنج وسختی در زندان های رژیم ایشان به امراض مختلفی مبتلا گشته اند ,فشار خون بالا و بیماری قلبی و اخیرا هم مشکل قند ,بطوریکه در معاینات پزشکی که در بهداری زندان از ایشان صورت پذ… ادامه