نوری مالکی و وداع با قدرت

حسن هاشمیان

معرفی حیدر عبادی برای تصدی مقام نخست وزیری عراق از سوی فؤاد معصوم، کشمکش سیاسی میان هواداران مالکی و مخالفان او در اردوگاه شیعیان را بالا برد اما فشار دیگر گروهای سیاسی در عراق، کشورهای منطقه و جهان در نهایت به تسلیم شدن نخست وزیر فعلی منتهی خواهد شد.

حیدر عبادی نخست وزیر جدید طبق قانون اساسی عراق یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را معرفی کند و این همان فرصتی است که نوری مالکی مانورهای خود را برای بازگشت به قدرت به عمل خواهد آورد.

Maleki

حیدر عبادی نخست وزیر جدید طبق قانون اساسی عراق یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را معرفی کند و این همان فرصتی است که نوری مالکی مانورهای خود را برای بازگشت به قدرت به عمل خواهد آورد. آنچه اکنون واضح است نوری مالکی براساس قانون اساسی و رأی دادگاه فدرال دیگر نخست وزیر عراق نیست. طبق رأی این دادگاه گروه دارای اکثریت نمایندگان «تحت سقف پارلمان» حق دارد نخست وزیر جدید عراق را از میان خود معرفی کند.