سیمین بهبهانی؛ سمبل اعتراض و عشق

سیمین بهبهانی، “شاعر ملی”* وطن ما، یا “نیمای غزل، سیمین”**، در بستر بیماری درگذشت. بیمار بود اما همچنان بیدار. چون سالها بود “غمِ این خفتۀ چند”، خواب را در چشم تَرَ”ش شکسته بود. و سیمین، با قلمش، با شعر سبز و شکوفایش، فاشگو و عدالتخواه، زبان خفتگان غمزده بود.