کتاب “بی شعوری”

معرفی کتاب
Photo: ‎معرفی کتاب
کتاب "بی شعوری"، نوشته دکتر خاویر کلمنت و ترجمه محمود فرجامی، هدیه ای است از طرف مترجم به مردم. این کتاب درباره بیشعوری در دوره معاصر است. بله، بیشعوری! و تاثیر عمیقی که بیشعورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند. 
به نظر نویسنده، بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند؛ اما نابغه هایی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد به نفس بالا و البته وقیح که نتیجه تیزبازی هایشان در نهایت به ضرر خودشان و اطرافیانشان می شود.

نویسنده با شوخ طبعی و یک عالمه ماجراهای ساختگی (اما در واقع بسیار شبیه به اتفاقاتی که هر روز دور و بر ما می افتد) نظریه من درآوردی خودش را مطرح می کند: بیشعوری یک بیماری مسری است و دارد دنیا را تهدید می کند! باید کاری کرد والا بیشعورها دنیا را نابود می کنند.

کارگاه آموزشی شهروندیار حتا کسانی که حوصله کتاب خواندن ندارند از خواندن این کتاب لذت خواهند برد. لینک کتاب را در اولین نظر دهی زیر این مطلب بیابید.

توضیحات محمود فرجامی مترجم این کتاب:

کتاب بیشعوری سرانجام در دولت روحانی مجوز انتشار گرفت و همزمان با اولین روز نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۳ توزیع شد. ناشر این کتاب نشر تیسا است و نسخه‌ای که توسط این ناشر منتشر شده تحت نظارت من (محمود فرجامی، مترجم کتاب) ویرایش شده که بهترین ویرایش از کتاب بیشعوری است.

لینک چند صفحه اول این کتاب جهت آشنایی؛ http://bit.ly/1v9Bf2N
تعداد صفحات: 170
انتشارات تیسا
قیمت 12000 تومان
متن برگرفته از کتابناک‎
کتاب “بی شعوری”، نوشته دکتر خاویر کلمنت و ترجمه محمود فرجامی، هدیه ای است از طرف مترجم به مردم. این کتاب درباره بیشعوری در دوره معاصر است. بله، بیشعوری! و تاثیر عمیقی که بیشعورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند.
به نظر نویسنده، بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند؛ اما نابغه هایی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد به نفس بالا و البته وقیح که نتیجه تیزبازی هایشان در نهایت به ضرر خودشان و اطرافیانشان می شود.

نویسنده با شوخ طبعی و یک عالمه ماجراهای ساختگی (اما در واقع بسیار شبیه به اتفاقاتی که هر روز دور و بر ما می افتد) نظریه من درآوردی خودش را مطرح می کند: بیشعوری یک بیماری مسری است و دارد دنیا را تهدید می کند! باید کاری کرد والا بیشعورها دنیا را نابود می کنند.

کارگاه آموزشی شهروندیار حتا کسانی که حوصله کتاب خواندن ندارند از خواندن این کتاب لذت خواهند برد. لینک کتاب را در اولین نظر دهی زیر این مطلب بیابید.

توضیحات محمود فرجامی مترجم این کتاب:

کتاب بیشعوری سرانجام در دولت روحانی مجوز انتشار گرفت و همزمان با اولین روز نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۳ توزیع شد. ناشر این کتاب نشر تیسا است و نسخه‌ای که توسط این ناشر منتشر شده تحت نظارت من (محمود فرجامی، مترجم کتاب) ویرایش شده که بهترین ویرایش از کتاب بیشعوری است.

لینک چند صفحه اول این کتاب جهت آشنایی؛ http://bit.ly/1v9Bf2N
تعداد صفحات: 170
انتشارات تیسا
قیمت 12000 تومان
متن برگرفته از کتابناک