گفتگوی پروفسور “ریچارد داوکینز” و پروفسور ” استیون هاوکینگ”

گفتگوی پروفسور “ریچارد داوکینز” و پروفسور ” استیون هاوکینگ”
برگرفته از یوتیوب “می خواهند تو ندانی”
Play Video