رؤیای نزدرؤیای نزدیکی شرق و غرب؛ لغو کنسرت «سمفونی رومی»یکی شرق و غرب؛ لغو کنسرت «سمفونی رومی»

رؤیای نزدیکی شرق و غرب؛ لغو کنسرت «سمفونی رومی»

HAFEZSH01

 

کنسرت «سمفونی رومی» حافظ ناظری (پسر شهرام ناظری) لغو شد. وزارت امور خارجه به نوازندگان خارجی ویزا نداد. پسر هنرمند را از صحنه راندند و پدر هنرمندش را به جای او به صحنه فرستادند.