خمینی: «زن اگر وارد دستگاهى شد، اوضاع را به هم مى‌زند.»

خمینی: «زن اگر وارد دستگاهى شد، اوضاع را به هم مى‌زند.»

شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

یک تبریزی بی‌سر و پا

15KHORDO01