نظر حضرت امام خمینی در مورد موسیقی چیست؟

نظر حضرت امام خمینی در مورد موسیقی چیست؟ 

Photo: ‎نظر حضرت امام خمینی در مورد موسیقی چیست؟ 
در استفتایی که از حضرت امام در مورد شنیدن و نواختن موسیقی شده است، فرموده اند:
«شنیدن و نواختن موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.»
«خرید و فروش آلات مختص به لهو جایز نیست و در آلات مشترکه اشکال ندارد.» (استفتائات، ج 2، ص 11، س 25)
و در مورد آموزش آن چنین فرموده اند:
«موسیقی مطرب حرام است و یاد گرفتن و یاد دادن آن جایز نیست و در غیر مطرب اشکال ندارد.» (استفائات، ج 2، ص 12، س 26)
و در رابطه با تشخیص موسیقی حرام از حلال فرموده اند:
«موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد و تشخیص با عرف است.» (استفتائات، ج 2، ص 14، س 31)‎

نظر حضرت امام خمینی در مورد موسیقی چیست؟
در استفتایی که از حضرت امام در مورد شنیدن و نواختن موسیقی شده است، فرموده اند:
«شنیدن و نواختن موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.»
«خرید و فروش آلات مختص به لهو جایز نیست و در آلات مشترکه اشکال ندارد.» (استفتائات، ج 2، ص 11، س 25)
و در مورد آموزش آن چنین فرموده اند:
«موسیقی مطرب حرام است و یاد گرفتن و یاد دادن آن جایز نیست و در غیر مطرب اشکال ندارد.» (استفائات، ج 2، ص 12، س 26)

LikeLike ·  ·