آگهی شرکت در « تجمع دفاع از حق انتخاب آزاد» در واشنگتن

945600_10201427515272586_621702642_n

آگهی شرکت در « تجمع دفاع از حق انتخاب آزاد» در واشنگتن

حد اقل کاری که از ما در خارچ از ایران ساخته است حمایت از خواستهای دموکراتیک مردم در شرایط حساسی چون انتخابات  است .